Design of residential buildings in the area OPPN80 Grad Bokalce

Invited competition, first prize, Ljubljana, 2016


Zasnova stanovanjskih stavb za območje OPPN80 Grad Bokalce

Vabljeni natečaj, 1. nagrada, Ljubljana, 2016


With the surrounding nature houses forming composition of intertwining spces intended for socializing and relaxing. All buildings have terraces, loggias and awnings that allow multiple use, shelter from the views and outdoor living in almost any weather.

Hiše z okoliško naravo tvorijo prepletajočo kompozicijo prostorov, namenjenih druženju in sprostitvi. vse stavbe imajo terase, loggie in nadstreške, ki omogočajo raznoliko uporabo, zavetje pred pogledi in bivanje na prostem v skoraj vsakem vremenu.
floor plan Type B tloris tip B

project data podatki o projektu

client naročnik GIVO inženiring, Ljubljana

design architect arhitektura
Tomaž Ebenšpanger**, Meta Kutin, Matija Lenaršič (ArchDesign), Tjaša Rust (ArchDesign)
visualisation vizualizacija Lev Rahovsky
** UM FGPA