Restoration of Knežji dvorec in Celje

Open competition, first prize, Celje, 2006


Prenova Knežjega dvorca v Celju

Javni natečaj, 1. nagrada, 2006


ground floor plan, characteristic sections
tloris pritličja, značilni prerezi

The space in front of the Ducal Court is treated as a unified space, raised above the level of the Square of Celje Counts, and concluded with a parapet, which is part of the former memorial wall and functions as a dividing line between two spaces, separating and connecting them at the same time. Part of the wall is marked by a horizontally laid memorial plate, which progresses into a thin vertical steel wall and cuts a diagonal plane of the sloping drive into the unified area in front of the court. The thin vertical steel wall progresses into the spiral staircase and into the fence beside the former moat; the square is thus hemmed and the space of the former moat is newly defined.

Prostor pred Knežjim dvorcem obravnavamo kot enoten, nad nivo Trga celjskih knezov dvignjen, tlakovan prostor, zaključen z zidcem, ki predstavlja del nekdanjega memorialnega zidu in deluje kot zadržana ločnica med dvema prostoroma, hkrati pa prostora odpira in povezuje. Enoten tlakovan prostor se na SZ strani preko nivojske klančine stika s Trubarjevo ulico in jo tako povezuje s Trgom celjski knezov.Del zidu tik ob stavbi mestne občine Celje označimo z vodoravno položeno jekleno spominsko ploščo iz korodiranega jekla. Slednja se v nadaljevanju spremeni v tanko vertikalno jekleno steno, ki v enotno površino prostora pred dvorcem zareže poševno ploskev klančine; v skladu z izbranim materialom, jeklom, ki reže in seka. Z zadržanim nadaljevanjem tanke vertikalne jeklene stene, ki definira klančino iz smeri Trga celjskih knezov, v spiralno zavite jeklene stopnice in naprej v ograjo ob nekdanjem obzidju obrambnega jarka v smeri prehoda na Trubarjevo ulico, trg obrobimo ter na novo definiramo spuščen prostor nekdanjega obrambnega jarka. Sestop na novo, nižjo raven prostora nekdanjega obrambnega jarka predstavlja hkrati vhodni predprostor za ogled rimskih izkopanin, ki dobijo javen, mestni značaj in novi zunanji mestni prostor.
characteristic section and elevation značilni prerez in fasada
view to the new arrangement pogled na novo ureditev
view to the entrance ramp pogled proti vhodni klančini
restored moat prenovljen grajski jarek
spiral staircase into the moat spiralno stopnišče v grajski jarek
area view to the whole pogled iz zraka na celoto

project data podatki o projektu

client naročnik City Council Celje Mestna občina Celje
site area velikost parcele 5645 m2
design team avtorska skupina Tomaž Ebenšpanger, Jernej Gartner, Tanja Gobov
associate architect projektant ARCHDesign d.o.o., Ljubljana