House T

House T, Ljubljana, Murska Sobota, 2016


Hiša T

Hiša T, Ljubljana, Murska Sobota, 2016


The design concept of House T is a modern interpretation of the principle of the Pannonian home, which has a premises connected as an extension of living areas in a straight line. The form of design is dictated already with a long and narrow plot.

THE HOUSE IS UNDER CONSTRUCTION.

Koncept zasnove Hiše T je sodobna interpretacija principa panonskega stegnjenaga doma, ki ima gospodarske prostore priključene kot podaljšek stanovanjskih v ravni črti. Samo obliko zasnove je narekovala že dolga in ozka parcela.

HIŠA JE V GRADNJI.
 site plan situacija

project data podatki o projektu

client naročnik privatni private

location lokacija
Murska Sobota

total floor area skupna neto površina 215 m2

design architect arhitektura
Tomaž Ebenšpanger**, Meta Kutin
** UM FGPA